Rada Rodziców

INFORMACJE:Podziękowanie dla Rady Rodziców

Składam serdeczne podziękowania członkom RR, którzy z wielkim zaangażowaniem przeprowadzili zbiórkę datków za kalendarze szkolne na 2014 rok. Dziękuję za znaczący wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie. 
                                                                                            Przewodniczaca RR - Agata Michałek

Podziękowania


Rada Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zaborzu składa serdeczne podziękowania ofiarodawcom oraz tym wszystkim, którzy okazali serce, życzliwość i w znaczący sposób przyczynili się do wsparcia finansowego szkoły poprzez zakupienie kalendarza na 2014 rok.

DOKUMENTY:

REGULAMIN
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu
 
 
Rozdział I
Cele i zadania Rady Rodziców
§ 1
1.      Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców i  prawnych opiekunów uczniów Szkoły. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
2.      Rada realizuje swoje cele przez:
a.       pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
b.      wyrażanie opinii i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i  wniosków w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
c.       finansowe i organizacyjne wspieranie działalności Szkoły,
d.      współpracę z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.
3.      Rada realizuje swoje cele opierając się na pracy społecznej swoich członków.
 
Rozdział II
Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych
§ 2
1.      Radę Rodziców tworzą Rady Klasowe poszczególnych klas w liczbie trzech osób z każdej klasy .
2.      Rady Klasowe wybierane są przez zebranie rodziców uczniów każdej klasy na pierwszym zebraniu w roku szkolnym. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
3.      Kandydat do Rady Klasowej musi wyrazić zgodę   na udział w wyborach.
4.      Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
5.      Jeśli w czasie kadencji Rady z jej składu ubędzie członek Rady (przedstawiciel klasy), organizuje się wybory uzupełniające do Rady.
§ 3
1.      Rada wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym Zarząd Rady (wewnętrzny organ kierujący pracami Rady) oraz 2-osobową Komisję Rewizyjną (organ kontrolny).
2.      W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz  i Skarbnik.
3.      Rada może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków oraz innych osób współdziałających z rodzicami (jako ekspertów) do wykonania określonych zadań. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.
4.      Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, ale Zarząd Rady oraz Komisja Rewizyjna pełni swoje obowiązki do momentu wyboru nowych organów.
5.       Członkowie Rady mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać.  
 
III. Tryb pracy  Rady
§ 4
1.      Rada działa na zebraniach oraz przez organy wewnętrzne.
2.      Zebrania Rady zwołuje się co najmniej 4 razy w roku szkolnym, przy czym w każdym semestrze musi się odbyć przynajmniej jedno spotkanie Rady.
3.      Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek poszczególnych Rad Klasowych lub Dyrektora, powiadamiając członków Rady, co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.
4.      Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane przez członka Zarządu Rady w każdym czasie: z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz  na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej złożony do Zarządu Rady.
5.      W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udziałzgłosemdoradczym zaproszoneosoby,wszczególnościDyrektor,  nauczyciele orazosoby zainteresowane pracą Rady.
§ 5
1.      Rada wyraża swoje stanowisko w sprawach należących do jej kompetencjiw formie opinii i uchwał .
2.      Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3.      W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
4.      Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
5.      Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół podpisuje osoba protokołująca zebranie oraz przewodniczący obrad.
 
Rozdział IV
Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych
§ 6
1.      Rada jest społecznym organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
2.      Do kompetencji Rady należy w szczególności:
a.       występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły,  a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad Szkołą,
b.      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki,
c.       opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dy rektora,
d.      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
e.       opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
f.       opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,
g.      występowanie z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju oraz udział w określaniu jego wzoru,
h.      występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli,
i.        wybór przedstawicieli rodziców do komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,
j.        uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,
k.      zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
l.        uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców Szkoły.
§ 7
1.      Do podstawowych zadań Zarządu należy:
a.       opracowanie Regulaminu i przedstawienie go do uchwalenia Radzie,
b.       bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami,
c.       realizacja preliminarza Rady i kierowanie gospodarką finansową Rady,
d.      wykonywanie uchwał Rady,
2.      Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę w szkole i na zewnątrz.
3.      Zastępca Przewodniczącego Rady  przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący.
4.      Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
5.      Skarbnik Rady odpowiada za gromadzenie i prawidłową gospodarkę funduszem Rady.
6.      Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Raz w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonywanego nadzoru.
7.      Członkowie Rady Rodziców mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w zebraniach i  pracach Rady.
§ 8
1.      Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i innych organów Szkoły.
2.      Do zadań Rady Klasowej należy:
a.       realizowanie celów Rady na terenie danej klasy,
b.      prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i nauczycieli,
c.       występowanie z wnioskami dotyczącymi pracy Szkoły do Rady.
 
Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady
§ 9
1.      Główne źródła funduszy Rady to: dobrowolne składki rodziców, dotacje i darowizny oraz dochody z innych źródeł.
2.      Wysokość dobrowolnej składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na zebraniu Rady.
3.      Fundusze Rady mogą być wydatkowane wyłącznie na wspieranie celów statutowych Szkoły.
4.      Szczegółowe zasady wydatkowania środków Rady Rodziców reguluje załącznik do Regulaminu Rady (Regulamin finansowy).
5.      Pisemne wnioski  o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać: Dyrektor, członkowie Rady Pedagogicznej, Samorząd Uczniowski oraz rodzice uczniów Szkoły.
6.      Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz.
7.      W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania zgromadzonymi środkami.
8.      Rada ma wydzielone konto bankowe.
9.      Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby:  Przewodniczącego i Skarbnika.
 
 
 
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 10
1.      Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
2.      Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Rady uprawniony jest Przewodniczący Rady, bądź upoważniony przez niego członek Zarządu.
3.      Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały,  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.      Zmiany w Regulaminie  uchwala Rada Rodziców zwykłą większością głosów.
5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia uchwałą przez Radę.