Aktualności

Wigilijka przedszkolna odbędzie się 21.12.2016r. -środa. Prosimy,by dzieci przyniosły drobne ciasteczka i opłatek.

Ogłoszenie!
Wyjazd dzieci do Ustronia na przedstawienie pt. "Lokomotywa" odbędzie się 30.11.2016r. Śniadanie w tym dniu będzie o godz. 8.45. Koszt wyjazdu (opłata za autobus) wynosi 8 zł. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA - 25.11.2016r. (piątek). Prosimy, by dzieci w tym dniu przyniosły do przedszkola ulubionego pluszowego misia


Informujemy,że dnia 18.10.2016r. (wtorek) robione będą zdjęcia dzieci do kalendarza na rok 2017. Cena takiego kalendarza będzie wynosic 30 zł.


Informujemy,że 18.10.2016r.(wtorek) o godz. 9.00 organizowany jest wyjazd dzieci do Kadłubka (Zarzecze). 
Śniadanie w tym dniu będzie o godzinie 8.40.
 


Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY dla nowo przyjętych dzieci na rok szkolny 2016/2017.
Spotkanie odbędzie się 29.06.2016r. (środa) o godz. 14:30.W sobotę 25.06.2016r. o godz. 15:00 odbędzie się Piknik Rodzinny przy OSP Zaborze.
Wystąpią na nim nasze przedszkolaki z krótkim programem artystycznym.
Bardzo prosimy o przyprowadzenie dzieci w tym dniu do przedszkola na godzinę 14:45.
Zapraszamy!Wycieczka dzieci do "Parku Leśnych Niespodzianek" do Ustronia odbędzie się 10.06.2016r. (piątek) o godz. 9:30.


"Dzień Matki i Ojca" odbędzie się 03.06.2016r. o godzinie 16:00 na podwórku przedszkolnym.
Prosimy o wcześniejsze zadeklarowanie ilości rodziców na uroczystości.Wyjazd dzieci do Kadłubka organizowany przez Stowarzyszenie Eko-Życie odbędzie się 12.05.2016r. (czwartek) o godz. 8:45. Śniadanie w tym dniu o godz.8:00. Prosimy rodziców o punktualne przyprowadzenie dzieci.Zbiórka i wyjazd dzieci do Ustronia na bajkę pt. "Rumcajs" odbędzie się 14.04.2016r. (czwartek) o godz. 7:30. Prosimy aby dzieci w tym dniu zjadły śniadanie w domu.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Zaborzu ogłasza, że od 1.03.16r. do 31.03.16r. trwają zapisy do przedszkola na rok szkolny 2016/17.
Pobieranie i skladanie wniosków w biurze intendenta w przedszkolu.
Więcej informacji dostępnych na przedszkolnej tablicy ogłoszeń.
Zapraszamy!Data wpływu:
 
L.dz.:
 
Do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
na rok szkolny 2016/2017
 
 
Na podstawie art. 20a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) składam wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola mojego dziecka:
 
DANE KANDYDATA
Dane osobowe kandydata
Imię
 
Nazwisko
 
Data urodzenia
1Imię
 
 
 
-
 
 
-
 
 
 
 
2Imię
 
Miejsce urodzenia-
PESEL
W przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adres zamieszkania kandydata
Kod pocztowy
 
Miejscowość
 
Ulica
 
Nr domu
 
Nr lokalu
 
 
 
 
 
 
INFORMACJE DODATKOWE
Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka, które pozwolą na zapewnienie dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych:
 
 
 
 
DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) KANDYDATA
Dane matki
 
Dane ojca
Imię
 
Nazwisko
 
Imię
 
Nazwisko
 
 
 
 
Telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy
 
 
Adres e-mail
Adres e-mail
 
 
Adres zamieszkania matki
Adres zamieszkania ojca
Kod pocztowy
 
Miejscowość
 
Kod pocztowy
 
Miejscowość
 
 
 
 
Ulica
 
Nr domu
 
Nr lokalu
Ulica
 
Nr domu
 
Nr lokalu
 
 
 
 
 
 
 
 
KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli.
We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
Wniosek złożyłam/em do (należy zaznaczyć właściwe stawiając znak X w kratce obok odpowiedniego przedszkola):
      Przedszkola Publicznego w Chybiu, ul. Bielska 33, 43-520 Chybie
      Przedszkola Publicznego w Mnichu, Mnich, ul. Kopernika 19, 43-520 Chybie
      Przedszkola Publicznego w Zaborzu, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu,
Zaborze, ul. Miarki 7, 43-520 Chybie
Kolejność wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej (1) do najmniej preferowanych (3):
1)    
 
2)    
 
3)    
 
 
ZAŁĄCZNIKI[1]
Do wniosku dołączam (należy zaznaczyć właściwe stawiając znak X w kratce obok opisanego dokumentu):
1)       dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), to jest:
      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.);
2)       oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w uchwale Nr III/14/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Chybie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 29 stycznia 2015 r., poz. 360)
      oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej,
      deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w danym przedszkolu,
      oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej G.O.P.S. w Chybiu,
      oświadczenie o planowanym czasie pobytu kandydata w przedszkolu.
 
OŚWIADCZENIE
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z procesem rekrutacji do przedszkola publicznego oraz w celach statystycznych. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182).
Zostałam/em pouczona/y o prawie wglądu do danych zawartych we wniosku oraz ich zmiany.
 
 
 
 
 
(podpis rodzica / rodziców)
 


[1] Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. Natomiast oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


10.03.16r. o godz. 10:00 będziemy gościć w naszym przedszkolu teatrzyk.

ZEBRANIE

Zebranie informacyjne dotyczące pójścia dzieci 6-letnich do I klasy oraz naboru nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017, odbędzie się 9.02.2016r. (wtorek) o godzinie 16:00 w przedszkolu.
Serdecznie zapraszamy.Bal karnawałowy dla naszych przedszkolaków odbędzie się 29.01.2016r.
o godzinie 10:00 na sali gimnastycznej.
Zapraszamy wszystkie dzieci w kolorowych przebraniach:)Przedszkolaki wraz z nauczycielami serdecznie zapraszaja
na "Dzień Babci i Dziadka", który odbędzie się 20.01.2016r.
o godzinie 12:30 w sali OSP w Zaborzu.    
                               Spotkanie z Mikołajem odbędzie się w środę 9.12.2015r. o godz. 10:30W poniedziałek 23.11.2015r. w naszym przedszkolu rusza akcja "Góra grosza".
Monety można będzie wrzucać do skarbonki ustawionej w szatni.
Pieniążki zbierane są dla dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych itp.
Akcja trwa do 4.12.2015r.
Więcej informacji na plakacie.
Zapraszamy do udziału!!!"Spotkanie z górnikiem" odbędzie się 3.12.2015r. o 9:30 w przedszkolu.


"Dzień Misia" obchodzony będzie w przedszkolu w środę 25.11.2015r.
Bardzo prosimy o przyniesienie przez dzieci w tym dniu swojego ulubionego pluszowego misia.

Uwaga!
We wtorek, 24 listopada, nie będzie wody.

W związku z tym bardzo proszę Rodziców, którzy mogą zapewnić opiekę, o zatrzymanie w tym dniu dziecka w domu lub jak najszybsze odebranie z przedszkola.

Dyrektor
Irena Smolana
Piosenki "Maluszki"

„Pada deszcz na dworze”

 

Pada deszcz, pada deszcz, 
pada deszcz na dworze. 
Taki mokry, że już bardziej 
mokry być nie może. 

Lecą w dół, lecą w dół
srebrne koraliki. 
Zmoczą drzewa, zmoczą pola, 
domy i chodniki. 

Pada deszcz, pada deszcz, 
pada deszcz na dworze. 
Stuka, puka, stuka, puka, 
straszy kogo może. 

Mała mysz, mała mysz, 
biegnie na paluszkach. 
I deszczowe koraliki 
zbiera do fartuszka. 

 

 

"Wesoła gimnastyka"

 
Hej, hej, hejże, ha!

Skacze zając raz i dwa.

Raz, dwa! Raz, dwa, trzy!

Skacze zając, a z nim my.

 

Tik – tak, tiku – tak!

kiwa głową mały ptak.

Raz, dwa! Raz, dwa, trzy!

Ptak się kłania, a z nim my.

 

Hop, hop, hejże, hop!