Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY

       JOLANTA STRZĄDAŁA
"Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak
 GDAŃSKMAŁGOR AZAREWICZ
                                                                                  
GODZINY PRACY :

-poniedziałek: 9:00-10:30
-wtorek: 13:30-14:30
-środa: 8:00-11:30
-czwartek: 9:00-10:30, 12:30-13:30
-piątek: 9:30-11:30
 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

                     Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach należy
w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki [...] w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców
i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców
i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy
w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

I.                  ZADANIA OGÓLNO-WYCHOWAWCZE

 

1.      Dokonywanie systematycznej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2.      Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów. 

-      analiza dokumentacji szkolnej,

-      analiza danych przekazanych przez wychowawców klas oraz interwencja na ich wniosek,

-      współpraca z rodzicami w zakresie realizacji obowiązku szkolnego i nauki przez uczniów,

3.    Przygotowanie kwestionariusza dla wychowawców klas systematyzującego ich wiedzę oraz rozeznanie w sytuacji rodzinno –wychowawczej wychowanków, umożliwiającego zgromadzenie danych umożliwiających udzielenie właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom znajdującym się w sytuacji problemowej.

4.   Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole, interwencje kryzysowe.

 

II.              PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA

 

1.      Objęcie uczniów mających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego różnymi formami pomocy na wniosek uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców klas.

2.       Współpraca w zakresie profilaktyki wychowawczej i promocji zdrowia z:

-      Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skoczowie,

-      Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chybiu, 

-      Sądem Rejonowym, Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami rodzinnymi,

-      Komendą Powiatową Policji,

-      oraz innymi podmiotami w zależności od potrzeb.

            3.    Diagnozowanie sytuacji osobistej, rodzinnej, wychowawczej i materialnej uczniów poprzez:

-      rozmowy indywidualne z uczniami oraz obserwację uczestniczącą, wywiad,

-      rozmowy, wywiady z rodzicami,

-     rozmowy, wywiady z wychowawcami klas, a także gromadzenie informacji przekazywanych przez nauczycieli przedmiotowych,

-      analizę dokumentacji spływającej do szkoły,

-     okresowe prowadzenie badań diagnostycznych i ewaluacyjnych w zakresie sytuacji szkolnej, rodzinnej uczniów oraz dotyczących ich środowiska rówieśniczego, przy wykorzystaniu: badań ankietowych, wywiadu, technik socjometrycznych, analizy danych statystycznych, obserwacji,

-     rozmowy z kuratorami rodzinnymi, pracownikami socjalnymi pracującymi z rodzinami uczniów, bieżące przekazywanie informacji o uczniach zagrożonych niedostosowaniem społecznym niedostosowanych społecznie oraz z rodzin z dysfunkcjami.

         4.    Zapewnienie w tygodniowym planie pracy możliwości indywidualnych spotkań z uczniami, nauczycielami i rodzicami uczniów.

        5. Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej pomocy:

-      współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

-      współpraca z organami szkolnymi i pozaszkolnymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

-      bieżące sporządzanie opinii na temat uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy,

-     rozpoznawanie warunków życia oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy.

            6.    Organizacja i realizacja zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej i prorodzinnej.

7.       Modyfikacja oraz realizacja programów (zadań) profilaktyczno-wychowawczych na rok szkolny 2016/2017. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych (we współpracy z wychowawcami klas oraz na ich wniosek).

8.      Pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły, w tym głównie sytuacji problemowych oraz konfliktów klasowych, rówieśniczych a także konfliktów na linii uczeń-nauczyciel.

 

III.          PRACA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

 

1.      Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie opieki psychologicznej nad uczniami – organizowanie warunków do realizacji zaleceń poradni na terenie szkoły. Bieżące aktualizowanie wykazu uczniów posiadających opinie i orzeczenia z poradni w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do specyficznych potrzeb uczniów.

2.      Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających z rozwoju ucznia oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych. Analizowanie opinii i orzeczeń.

3.      Organizowanie i pomoc w skierowywaniu uczniów mających trudności w nauce, na badania w Poradni Pedagogiczno –Psychologicznej.

4.      Pomoc nauczycielom w zakresie indywidualizacji nauczania.

5.      Prowadzenie na terenie szkoły zespołów korekcyjno- kompensacyjnych.

 

IV.            INDYWIDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

 

1.        Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, domowych.

2.        Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu: komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie ze stresem, doradztwa zawodowego oraz innych w zależności od zdiagnozowanych potrzeb (na wniosek wychowawców klas oraz w ramach godzin dydaktycznych )

3.        Udzielanie uczniom pomocy i wsparcia (poradnictwo psychospołeczne) w zakresie rozwiązywania problemów: rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych.

4.        Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Poddawanie ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym systematycznej kontroli i ocenie, wdrażanie go do przestrzegania obowiązujących  norm społecznych.

5.        Organizowanie profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie paleniu tytoniu, spożywaniu alkoholu, i używaniu narkotyków oraz uzależnienia od komputera i Internetu. Rozwijanie różnych form profilaktyki  i poradnictwa.

6.        Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej i domowej. Ewaluacja podjętych działań.

V.                POMOC MATERIALNA

 

1.      Organizowanie opieki i pomocy materialnej, rzeczowej uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rodzin niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych.

 

 

VI.            ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ

1.      Stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, samorządem szkolnym, pielęgniarką szkolną w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.

2.      Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

3.      Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców.

4.      Prowadzenie dokumentacji:

§  Dziennik Pracy,

§  Notatki służbowe,

§  Ewidencje uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy materialnej.

 

VII.        ZADANIA DODATKOWE

1.      Aktualizowanie wewnętrznej dokumentacji szkoły dla potrzeb modyfikacji i ulepszania procesu wychowawczego.

2.      Dokształcanie służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pedagoga szkolnego.

 

 Sporządziła - Joanna Białek